Miliona njerëz vuajnë nga sëmundjet e tiroides.Sidoqoftë, kjo sëmundje mbetet ende e pa diagnostikuar në mesin e popullatës. Varus, përmes gamës së produkteve të Merck, ofron zgjidhje me kosto efektive të linjës së parë për të adresuar këtë çështje më të madhe globale të shëndetit.

Më shumë

  1. Thyroid Foundation of Canada. About Thyroid Disease. Available from: http://www.thyroid.ca/thyroid_disease.php. Last access May 2017.
  2. American Thyroid Association. Iodine Deficiency. Available from: http://www.thyroid.org/iodine-deficiency. Last access June 2017.
  3. American Thyroid Association. Hypothyroidism. Available from: http://www.thyroid.org/wp-content/uploads/patients/brochures/Hypo_brochure.pdf. Last access February 2017. 
  4. All Thyroid. Thyroid Problems over 50. Available from: http://www.allthyroid.org/disorders/aging/over50.html. Last access February 2017.
  5. Thyroid UK. Signs & Symptoms of Hypothyroidism. 2013. Available from: http://www.thyroiduk.org.uk/tuk/about_the_thyroid/hypothyroidism_signs_symptoms.html. Last access February 2017.
  6. Mayo Clinic. Hypethyroidism. Symptoms and causes. Available from: http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hypothyroidism/symptoms-causes/dxc-20155382. Last access June 2017.