Merck во соработка со фармацевтската и биофармацевтската индустрија овозможува неопходните лекови да станат реалност. Обезбедува флексибилни услуги за производство, за подобрување на производствениот процес и менаџирање на ризикот со пристап кој подразбира дека секој лек е посебен и за секој лек е потребен специфичен развој и производство.

Достапно е највисоко ниво на документација преку програмата EMPROVE® за да се задоволат интернационалните регулаторни барања.

пилули производство 1
пилули производство 2
пилули производство 3