Со растот на глобалната популација, се менува и регулативата за безбедност на храна. Нашата понуда вклучува производи за поедноставна детекција и квантификација на остатоци од хемикалии од типот на пестициди и микотоксини и микробиолошка контаминација од типот на Listeria и Salmonella. Исто така обезбедуваме производи кои ќе помогнат во тестирањето на нутритивната вредност и одржување константен квалитет на производите.