laborator abot

Në metorologji, termi kalibrim është një krahasim i vlerave të matura të një pajisje të kalibruar me ato të një standardi të kalibrimit me saktësi të njohur. Një standard i tillë mund të jetë një pajisje tjetër me saktësi të njohur, një pajisje që gjeneron një sasi të caktuar të vlerës së matur (p.sh. tension, sinjali zanor ) ose një standard i objektit fizik (p.sh.vizorja). Varus ka një laborator të akredituar të kalibrimit sipas standardit MKC EN ISO / IEC 17025. Laboratori është i akredituar dhe funksionon me sukses me përparim të vazhdueshëm që nga viti 2016. Ekipi i kalibrimit të instrumenteve gjithmonë përpiqet të përmirësojë cilësinë e shërbimeve që ofron. Laboratori i Kalibrimit Varus është i akredituar për kalibrimin e tre llojeve të matësve: • pH Matës • Konduktometra • Spektrofotometra