Politika e privatësisë e ueb faqes www.varus.com.mk

  1. Kjo Politikë e privatësisë rregullon mënyrat me të cilën mblidhen, mirëmbahen dhe zbulohen të dhënat e mbledhura nga vizitorët e ueb faqes të kompanisë VARUS, www.varus.com.mk (në tekstin e mëtejmë: Ueb faqe).
  2. Politika e privatësisë zbatohet vetëm për përdoruesit e Ueb faqes. Nëse Ueb faqja përmban një link që Ju lidh me faqet tjera të internetit, ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për mbrojtjen e të dhënave personale të siguruara nga ato faqe në internet.
  3.  Vizita në Ueb faqen tonë është anonime. Ne i mbledhim të dhënat personale të vizitorëve vetëm nëse ata vetë bien dakord të na dorëzojnë të dhëna të tilla duke u regjistruar në buletinin tonë e-informator, si dhe përmes formularit për raportimin e reagimeve anësore të ilaçeve në mënyrë që tu përgjigjemi kërkesave tuaja.
  4. Duke përdorur Ueb faqen tonë, Ju i pranoni dispozitat e kësaj Politike të privatësisë të dhënave personale në sajt. Nëse nuk jeni dakord me këtë Politikë, Ju lutemi mos e përdorni faqen tonë.