Како дел од програмата за поддршка на клиентите, ВАРУС врши сервис на лабораториска опрема. Редовното сервисирање и одржување на опремата е клучен дел за исправното функционирање и долготрајноста на истата. Сервисот на ВАРУС е кадровски и технички способен за инсталација, редовно и вонредно одржување, квалификација и сервис на лабораториската опрема од својата програма.