Go to Top

ИСПРАТИ E-MAIL

  Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme duke shënuar kutinë para njërit prej numrave, ku 5 është shumë mirë ndërsa 1 shumë keq.
   Please answer the following questions by ticking the box bellow of one of the numbers, where 5 indicates the best and 1 the worst.
    Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme duke shënuar kutinë para njërit prej numrave, ku 5 është shumë mirë.     Please answer the following questions by ticking the box in front of one of the numbers, with 5 being the best.      Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme duke shënuar kutinë para njërit prej numrave, ku 5 është shumë mirë ndërsa 1 shumë keq.
       Please answer the following questions by ticking the box bellow of one of the numbers, where 5 indicates the best and 1 the worst.
        Ве молиме одговорете на следните прашања со обележување во квадратот пред еден од броевите, каде 5 означува најдобро, а 1 најлошо.
         Ве молиме одговорете на следните прашања со обележување во квадратот пред еден од броевите, каде 5 означува најдобро, а 1 најлошо.          Ве молиме одговорете на следните прашања со обележување во квадратот пред еден од броевите, каде 5 означува најдобро, а 1 најлошо.